Regulamin

Regulamin korzystania z usług w ramach Krajowego Systemu Informatycznego Medycyny Podróży

 • Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i rozpoczęcie korzystania z Systemu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zawarte w Regulaminie postanowienia. Przystąpienie do korzystania z Systemu oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Administratorem a konkretnym Użytkownikiem.

 • §1

  Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych w ramach Krajowego Systemu Informatycznego Medycyny Podróży przez firmę Wielkopolskie Centrum Medycyny Podróży z siedzibą w Poznaniu, ul. Ajdukiewicza 28, 61-606 Poznań, NIP 972-12-44-949, REGON 302478200, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000497965, zwaną dalej Wielkopolskie Centrum Medycyny Podróży.

 • §2

  Przyjmuje się następujące definicje terminów użytych w niniejszym regulaminie:

  1. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania z tych usług przez Użytkowników. Regulamin określa prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Użytkownika oraz Administratora Systemu wraz z polityką dotyczącą korzystania z plików „Cookies”.
  2. System - Krajowy System Informatyczny Medycyny Podróży służący świadczeniu usług skierowanych do osób podróżujących i lekarzy dostępny pod adresem www.raport.medtrop.pl wraz z oprogramowaniem i bazami danych.
  3. Administrator - właściciel i administrator Krajowego Systemu Informatycznego Medycyny Podróży należącego do Wielkopolskiego Centrum Medycyny Podróży sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Ajdukiewicza 28, 61-606 Poznań, który świadczy usługi drogą elektroniczną w ramach prowadzonej działalności.
  4. Raport - dokument zawierający informacje medyczne na temat kraju podróży.
  5. Użytkownik Systemu - osoba fizyczna, która korzysta z Systemu we własnym imieniu i na własną rzecz lub w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, przez którą jest należycie umocowana, korzystająca z usług oferowanych w ramach Systemu.
 • §3

  Do korzystania z Systemu niezbędne jest posiadanie sprzętu wraz z oprogramowaniem umożliwiającym połączenie się z siecią www i korzystanie z Systemu oraz dostęp do Internetu.

 • §4

  1. Usługi w ramach Systemu oferowane są wszystkim Użytkownikom zainteresowanym korzystaniem z Krajowego Systemu Informatycznego Medycyny Podróży.
 • §5

  1.

  Usługa w Systemie zamawiana jest poprzez wpisanie danych osobowych w formularzu zamówienia na stronie internetowej Krajowego Systemu Informatycznego Medycyny Podróży oraz wykonanie płatności przelewem. Równoważnym sposobem zamówienia usługi jest wpisanie danych osobowych w formularzu zamówienia na stronie internetowej Krajowego Systemu Informatycznego Medycyny Podróży oraz wpisanie kodu promocyjnego udostępnionego Użytkownikowi przez biuro podróży.

 • §6

  1. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i jest wymagane tylko w przypadku kiedy Użytkownik chce otrzymać imienny rachunek za zakupiony raport.
  2. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników Systemu zarządzane są przez Wielkopolskie Centrum Medycyny Podróży sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ajdukiewicza 28, 61-606 Poznań.
  3. Administrator oświadcza, iż chroni dane osobowe przekazywane przez Użytkowników Systemu zgodnie z obowiązującym prawem. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 (Dz. U. 2002 nr 101 poz.926).
  4. Administrator oświadcza, iż dane osobowe przekazywane przez Użytkowników wykorzystywane są w celu umożliwienia korzystania z funkcji Systemu.
  5. Dane osobowe zbierane za pomocą Systemu nie są przekazywane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą. Za zgodą osób, których dane dotyczą lub na mocy obowiązujących przepisów, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych i informacyjnych. Zgoda na niniejsze czynności udzielana jest każdorazowo poprzez wypełnienie formularza danych.
  6. Użytkownik ma prawo dostępu i poprawiania swoich danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych.
 • §7

  1. Bezpieczna i prawidłowa obsługa Systemu wymaga używania plików „Cookie”. Administrator Krajowego Systemu Informatycznego Medycyny Podróży oświadcza, że w ramach Systemu wykorzystywane są pliki „Cookie”. Użytkownik może zarządzać plikami „Cookie” używając w tym celu swojej przeglądarki internetowej.
  2. Administrator informuje, że pliki „Cookie” są małymi plikami zawierającymi zaszyfrowane dane osobowe; dostęp do nich posiada Administrator Systemu.
  3. Pliki „Cookie” wykorzystywane są w Systemie w celu identyfikacji sesji Użytkownika , dostosowania wyszukiwanych w Systemie treści do preferowanych przez Użytkownika oraz w celach statystycznych.
  4. Pliki „Cookie” wykorzystywane są zgodnie z polityką prywatności Administratora określoną w §6.
  5. Pliki „Cookie” zawierają miedzy innymi następujące informacje: nazwa strony, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu, którego korzysta Użytkownik, zapisy parametrów oraz unikalny numer.
 • §8

  1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu.
  2. Użytkownik zobowiązany jest nie naruszać praw autorskich, dóbr osobistych, praw wynikających z rejestracji patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, przemysłowych i innych praw na dobrach niematerialnych.
  3. Użytkownik zobowiązany jest nie naruszać prywatności innych Użytkowników.
 • §9

  Administrator informuje, że informacje zamieszczone w Systemie dotyczące zagadnień medycznych, leków i produktów leczniczych mają charakter wyłącznie informacyjny i nie należy ich traktować jako porady lekarskiej ani jako reklamy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji medycznych umieszczonych w Systemie bez zasięgnięcia porady lekarza lub farmaceuty.

 • §10

  Administrator informuje, że dołoży wszelkich starań do bezawaryjnego funkcjonowania Systemu oraz zapewnienia najwyższej jakości usług. Jednocześnie Administrator informuje, iż do prawidłowego funkcjonowania Systemu niezbędne będą przerwy techniczne, podczas których będą wykonywane uaktualnienia, naprawy i przeglądy. W tym czasie korzystanie z Systemu może być utrudnione lub niemożliwe. Administrator , w miarę możliwości, będzie informował Użytkowników o mających nastąpić utrudnieniach.

 • §11

  Administrator informuje, że reklamacje dotyczące działania Systemu należy zgłaszać na adres e-mail info@medtrop.pl . W zgłoszeniu reklamacyjnym należy zamieścić imię i nazwisko Użytkownika, dane kontaktowe oraz zwięzłe przedstawienie problemu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od zgłoszenia.

 • §12

  Administrator informuje, że Wielkopolskie Centrum Medycyny Podróży sp. z o.o. jest właścicielem Systemu, jego nazwy, praw do domeny, layoutu oraz treści i materiałów umieszczonych w ramach Systemu. Administrator informuje, iż nie wyraża zgody na kopiowanie, zwielokrotnianie lub publiczne rozpowszechnianie treści i materiałów dostępnych w Systemie. Treści i materiały umieszczone w Systemie przeznaczone są do osobistego, prywatnego użytku Użytkowników Systemu.

 • §13

  W przypadkach nieuregulowanych w Regulaminie należy stosować przepisy obowiązującego prawa.

  Wszelkie spory wynikłe ze stosowania Systemu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Użytkownika.